The guideline for the managements of rapidly progressive glomerulonephritis

Hideto Sakai, Kiyoshi Kurokawa, Akio Koyama, Yoshihiro Arimura, Hiroshi Kida, Hidekazu Shigematsu, Satoshi Suzuki, Hiroshi Nihei, Hirofumi Makino, Naohiko Ueda, Tetsuya Kawamura, Fumitake Gejyo, Takao Saito, Takashi Harada, Yoshiyuki Hiki, Masahura Yoshida

研究成果査読

29 被引用数 (Scopus)
本文言語English
ページ(範囲)55-82
ページ数28
ジャーナルJapanese Journal of Nephrology
44
2
出版ステータスPublished - 2002
外部発表はい

ASJC Scopus subject areas

  • 腎臓病学

引用スタイル