The role of the dpa Locus in Mice

Noriatsu Shigemura, Keiko Yasumatsu, Ryusuke Yoshida, Noritaka Sako, Hideo Katsukawa, Kiyohito Nakashima, Toshiaki Imoto, Yuzo Ninomiya

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

9 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'The role of the dpa Locus in Mice'. Together they form a unique fingerprint.