Temperature-dependent behavior of impurity atoms implanted in highly oriented pyrolytic graphite - An application of a new online TDPAC method

Wataru Sato, Hideki Ueno, Hiroshi Watanabe, Hisanori Miyoshi, Akihiro Yoshimi, Daisuke Kameda, Takashi Ito, Kenzi Shimada, Jou Kaihara, Shinichi Suda, Yoshio Kobayashi, Atsushi Shinohara, Yoshitaka Ohkubo, Koichiro Asahi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Temperature-dependent behavior of impurity atoms implanted in highly oriented pyrolytic graphite - An application of a new online TDPAC method'. Together they form a unique fingerprint.