Sexual dysfunction following cystectomy: A survey using questionnaires

Ryoji Arata, Nobuyuki Kusaka, Atsushi Nagai, Yasutomo Nasu, Tomoyasu Tsushima, Hiromi Kumon, Katsuji Takeda, Toshihiko Asahi, Tadasu Takenaka, Yoshitsugu Nasu, Naoki Mitsuhata, Akihiro Mizuno, Mitsuo Nishi, Takashi Saika, Bunzo Suyama, Mikio Kishi

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Sexual dysfunction following cystectomy: A survey using questionnaires'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences