Relationship among salivary antioxidant activity, cytokines, and periodontitis: The Nagasaki Island study

Naofumi Tamaki, Fumihiko Yoshino, Makoto Fukui, Hideaki Hayashida, Ayaka Yoshida, Masayasu Kitamura, Takahiro Iwasaki, Reiko Furugen, Koji Kawasaki, Mio Nakazato, Takahiro Maeda, Susumu Kokeguchi, Tatsuo Yamamoto, Masaichi Chang Il Lee, Hiro O. Ito, Toshiyuki Saito

Research output: Contribution to journalArticle

5 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Relationship among salivary antioxidant activity, cytokines, and periodontitis: The Nagasaki Island study'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences