Physiological diagnostic criteria for vascular failure

Atsushi Tanaka, Hirofumi Tomiyama, Tatsuya Maruhashi, Yasushi Matsuzawa, Toru Miyoshi, Tomoyuki Kabutoya, Kazuomi Kario, Seigo Sugiyama, Masanori Munakata, Hiroshi Ito, Shinichiro Ueda, Charalambos Vlachopoulos, Yukihito Higashi, Teruo Inoue, Koichi Node

Research output: Contribution to journalReview article

17 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Physiological diagnostic criteria for vascular failure'. Together they form a unique fingerprint.