Guidelines for obstetrical practice in Japan: Japan Society of Obstetrics and Gynecology (JSOG) and Japan Association of Obstetricians and Gynecologists (JAOG) 2011 edition.

Hisanori Minakami, Yuji Hiramatsu, Mitsuhiko Koresawa, Tomoyuki Fujii, Hiromi Hamada, Yoshinori Iitsuka, Tomoaki Ikeda, Hiroshi Ishikawa, Hitoshi Ishimoto, Hiroaki Itoh, Naohiro Kanayama, Yoshio Kasuga, Masakiyo Kawabata, Ikuo Konishi, Shigeki Matsubara, Hideo Matsuda, Takeshi Murakoshi, Akihide Ohkuchi, Takashi Okai, Shigeru SaitoMasato Sakai, Shoji Satoh, Akihiko Sekizawa, Masaaki Suzuki, Tsuneo Takahashi, Akiteru Tokunaga, Yuki Tsukahara, Hiroyuki Yoshikawa, Society of Obstetrics Japan Society of Obstetrics, Association of Obstetricians Japan Association of Obstetricians

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

95 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Guidelines for obstetrical practice in Japan: Japan Society of Obstetrics and Gynecology (JSOG) and Japan Association of Obstetricians and Gynecologists (JAOG) 2011 edition.'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences