Focal adhesion kinase as potential target for cancer therapy

Huifang Hao, Yoshio Naomoto, Xiaohong Bao, Nobuyuki Watanabe, Kazufumi Sakurama, Kazuhiro Noma, Takayuki Motoki, Yasuko Tomono, Takuya Fukazawa, Yasuhiro Shirakawa, Tomoki Yamatsuji, Junji Matsuoka, Z. G. Wang, Munenori Takaoka

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

45 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Focal adhesion kinase as potential target for cancer therapy'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences