Evidence-based guidelines for treatment of cervical cancer in Japan: Japan Society of Gynecologic Oncology (JSGO) 2007 edition

Satoru Nagase, Yoshiki Inoue, Naohiko Umesaki, Daisuke Aoki, Masatsugu Ueda, Hideki Sakamoto, Shigemitsu Kobayashi, Ryo Kitagawa, Takafumi Toita, Shoji Nagao, Kiyoshi Hasegawa, Ichio Fukasawa, Keiichi Fujiwara, Yoh Watanabe, Kiyoshi Ito, Hitoshi Niikura, Tsuyoshi Iwasaka, Kazunori Ochiai, Hidetaka Katabuchi, Toshiharu KamuraIkuo Konishi, Noriaki Sakuragi, Tadao Tanaka, Yasuo Hirai, Yuji Hiramatsu, Makio Mukai, Hiroyuki Yoshikawa, Tadao Takano, Kosuke Yoshinaga, Takeo Otsuki, Michiko Sakuma, Noriyuki Inaba, Yasuhiro Udagawa, Nobuo Yaegashi

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

42 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Evidence-based guidelines for treatment of cervical cancer in Japan: Japan Society of Gynecologic Oncology (JSGO) 2007 edition'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences