Endogenous suppressor(s) in Arabidopsis thaliana

Thanh Luan Mai, Tatsuhiro Kawasaki, Aprilia Nur Fitrianti, Le Thi Phuong, Tsugumi Shiokawa, Hiroko Tada, Hidenori Matsui, Yoshiteru Noutoshi, Mikihiro Yamamoto, Yuki Ichinose, Tomonori Shiraishi, Kazuhiro Toyoda

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Endogenous suppressor(s) in Arabidopsis thaliana'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology