Distribution and molecular characterization of Porphyromonas gulae carrying a new fimA genotype

Yoshie Yamasaki, Ryota Nomura, Kazuhiko Nakano, Hiroaki Inaba, Masae Kuboniwa, Norihiko Hirai, Mitsuyuki Shirai, Yukio Kato, Masaru Murakami, Shuhei Naka, Soichi Iwai, Michiyo Matsumoto-Nakano, Takashi Ooshima, Atsuo Amano, Fumitoshi Asai

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

8 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Distribution and molecular characterization of Porphyromonas gulae carrying a new fimA genotype'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences