Aldosterone regulation for 18 years in a case of primary aldosteronism

Tomoko Miyoshi, Fumio Otsuka, Toshio Ogura, Jiro Suzuki, Kenichi Inagaki, Masaya Takeda, Masayuki Kishida, Yukari Mimura, Atsushi Nagai, Hirofumi Makino

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Aldosterone regulation for 18 years in a case of primary aldosteronism'. Together they form a unique fingerprint.