Abnormal restitution property of action potential duration and conduction delay in Brugada syndrome: Both repolarization and depolarization abnormalities

Nobuhiro Nishii, Satoshi Nagase, Hiroshi Morita, Kengo Fukushima Kusano, Tsunetoyo Namba, Daiji Miura, Kohei Miyaji, Shigeki Hiramatsu, Takeshi Tada, Masato Murakami, Atsuyuki Watanabe, Kimikazu Banba, Yoshiaki Sakai, Kazufumi Nakamura, Takefumi Oka, Tohru Ohe

Research output: Contribution to journalArticle

20 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Abnormal restitution property of action potential duration and conduction delay in Brugada syndrome: Both repolarization and depolarization abnormalities'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences