A natural variant of NAL1, selected in high-yield rice breeding programs, pleiotropically increases photosynthesis rate

Toshiyuki Takai, Shunsuke Adachi, Fumio Taguchi-Shiobara, Yumiko Sanoh-Arai, Norio Iwasawa, Satoshi Yoshinaga, Sakiko Hirose, Yojiro Taniguchi, Utako Yamanouchi, Jianzhong Wu, Takashi Matsumoto, Kazuhiko Sugimoto, Katsuhiko Kondo, Takashi Ikka, Tsuyu Ando, Izumi Kono, Sachie Ito, Ayahiko Shomura, Taiichiro Ookawa, Tadashi HirasawaMasahiro Yano, Motohiko Kondo, Toshio Yamamoto

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

109 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'A natural variant of NAL1, selected in high-yield rice breeding programs, pleiotropically increases photosynthesis rate'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences